1. Inventar on Rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese või esemed.
 2. Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud inventari väljastamis- ja tagastamispäeva vahel. Väljastamis-ja tagastamispäev loetakse rendiperioodi sisse.
 3. Rendiperioodi pikkuseks on 48h.
 4. Inventar antakse Rentnikule üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus. Inventari väljastamine ja tagastamine toimub E-R kell 9.30-17.30, aadressil Ringtee 37, Tartu, kui pole kokku lepitud teisiti. Nädalavahetustel, riigipühadel ja väljaspool eelpool mainitud aega toimub inventari tagastamine ja väljastamine kokkuleppel.
 5. Inventari on erikokkuleppel võimalik ka saata Rentnikule kullerteenusega. Kullerteenuse kasutamisel lisandub rendihinnale transpordikulu vastavalt vedaja hinnakirjale (Rentniku valikul). Kullerteenusega ei saadeta klaasist ja muid kergelt purunevaid esemeid.  
 6. Rentnik kohustub inventari õigeaegselt tagastama. Kui tagastamine jääb nädalavahetusele toimub tagastamine esimesel tööpäeval hiljemalt kell 11.00. Soovi korral võib inventari rendiaega pikendada. Rendiaja pikendamine saab toimuda vaid kokkuleppel rentijaga.
 7. Kui õigeaegset tagastust ei toimu lisandub lisapäeva hind iga viivitatud päeva eest. 
 8. Inventar väljastatakse laost ja tagastatakse lattu vastavalt saatelehele.
 9. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi, enne laenutustoodete kasutamist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 10. Rentnik kohustub tagastama täpselt sama inventari, samas koguses vastavalt saatelehele. Inventari tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid (alla 5% tellitud toodetest) laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada ainult tagastuspäeva jooksul. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata.
 11. Vahetusse läinud, purunenud või kaotsi läinud inventar kuulub Rentniku poolt välja maksmisele 5 x rendihinna alusel.
 12. Rentnikul ei ole õigust inventari ise parandada ega remontida. Inventari kahjustamise korral, kui inventari on võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama Piigade Peoagentuur OÜ-le inventari remondi kulutused. Juhul, kui inventari ei ole võimalik remontida, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari 5 x rendihinna.
 13. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt.
 14. Tagastatav inventar peab olema puhas ja korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, milles olid rendile andes.
 15. Tekstiilid antakse Rentnikule üle puhtalt ja triigitult.
 16. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsi jälgede eemaldamine jne.
 17. Tekstiilide määrdumisel toidu, punase veini, vere või mõne muu intensiivse toiduainega,  palume selle veega puhtaks loputada, et vältida hallituse ohtu. 
 18. Tekstiile ei tohi peale toiduga kokku puutumist panna kilekotti või hermeetiliselt suletavasse kasti – hallituse oht!
 19. Tekstiile ei ole lubatud triikida, õmmelda, pesta, pesumajja viia, kinnitada nõeltega/naeltega, klambritega. Tekstiile on lubatud kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 20. Tekstiilid tagastatakse pesemata, selleks ettenähtud kotis.  
 21. Toolisleifid tuleb tagastada sõlmedest lahtivõetuna.
 22. Lauanõud tuleb tagastada pestult.
 23. Küünlajalgadelt tuleb eemaldada küünlarasv.
 24. Tellimuse kinnitus jõustub arve laekumise hetkest. Tellimuse tühistamisel arve alusel laekunud summa ei kuulu tagastamisele. 
 25. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud inventari kasutamisel Rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud inventari kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandale isikule.
 26. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja loata loovutada kolmandatele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
 27. Kui Rentnik loovutab inventari kolmandatele isikutele lisandub 100% rendihind.
 28. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.
 29. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.